Haaglanden gaat voor de realisatie van 75.000 van de 900.000 woningen

Zuid-Hollandse bestuurders van provincie, gemeenten en corporaties en minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben de regionale realisatieagenda’s, ook wel woondeals genoemd, ondertekend. Daarmee spreekt Zuid-Holland de ambitie uit om tot en met 2030 maar liefst 250.000 woningen te bouwen. De regio Haaglanden staat, als één van de 35 woondealregio’s, aan de lat voor ongeveer 75.000 nieuwe woningen. Met deze 8% van de landelijke bouwproductie is dit de regio met de grootste opgave van de Randstad. Van de nieuw te bouwen woningen zal twee derde betaalbaar zijn, waarvan de helft gebouwd wordt door de corporaties.


Er is een groot woningtekort in Haaglanden. De prijzen van huur- en koopwoningen zijn sterk gestegen en de bevolking is hard gegroeid. In de Regionale Realisatieagenda Wonen Haaglanden slaan gemeenten, provincie, Rijk en woningcorporaties de handen ineen om een oplossing te bieden. Marktpartijen, netbeheerders, drinkwaterbedrijven en huurdersorganisaties ondersteunen dat.


Alle partijen hebben een enorme ambitie: er moeten veel (betaalbare) woningen bijkomen. Dat wordt gedaan in twee fases: de komende jaren (tot 2025) ligt de focus op uitvoeren en versnellen van bestaande projecten, vanaf 2025 en 2030 werkt men toe naar een structureel hoger bouwtempo.


Voorzitter van de Bestuurlijke Tafel Wonen, Ronald Weerwag: “We hebben weinig tijd en het is een complexe opgave om de ruimte optimaal in te vullen binnen heel veel randvoorwaarden tegelijk. Maar in de realisatieagenda hebben we hier goede afspraken over gemaakt. Nu komt het erop aan dat iedereen samenwerkt en zich maximaal inspant.”


Zuid-Holland is de meest dichtbevolkte provincie van Nederland en de bevolking blijft toenemen, benadrukt gedeputeerde Anne Koning: “Zuid-Holland heeft al heel veel woningbouwplannen, meer dan genoeg om het aantal woningen te bouwen dat wij in oktober met het rijk hebben afgesproken. Laten we zorgen dat die woningen daadwerkelijk worden gebouwd. We hebben op dit moment te maken met grote uitdagingen. Namelijk een tekort aan mensen en middelen in de bouw, ingewikkelde procedures, het stikstofprobleem en het energie- en klimaatvraagstuk. We hebben elkaar keihard nodig om een antwoord te vinden op deze vraagstukken.”


Minister Hugo de Jonge: “Zuid-Holland levert met het bouwen van 250.000 woningen een belangrijke bijdrage aan onze doelstelling om het woningtekort in Nederland op te lossen. We zorgen er samen voor
dat betaalbaar wonen bereikbaar wordt voor iedereen. Want van alle nieuwbouw is 2/3 bedoeld voor het betaalbare segment. Iedere gemeente neemt hierin de eigen verantwoordelijkheid.


Samenwerking en sturing op de randvoorwaarden zijn essentieel om de ambitie te halen. Voor de korte termijn zetten partijen in op versnelling van de realisatie van woningbouwprojecten die nu al in voorbereiding zijn, door bijvoorbeeld gebruik te maken van conceptuele woningen (seriematige productie van woningcomponenten). Twaalf woningcorporaties hebben inmiddels een aanbesteding gedaan voor de eerste 3.000 woningen, die op deze manier snel en efficiënt kunnen worden gebouwd. Voorzitter van Sociale Verhuurders Haaglanden, Mohamed Baba: “De corporaties zijn blij dat we met de gemaakte afspraken de vrijblijvendheid en goede intenties voorbij zijn, dit helpt onze woningzoekenden. Samen met alle gemeenten, provincie en het Rijk moeten we deze afspraken nu waarmaken. Niemand kan deze enorme opgave alleen realiseren.”

Het accent van de woningbouwproductie ligt op binnenstedelijke ontwikkelingen: transformatie, een extra verdieping op bestaande woningen of gebouwen, flexwoningen, maar ook op grote projecten zoals in het Entree gebied in Zoetermeer, de Schieoevers in Delft en Den Haag Zuidwest. Er worden ‘nieuwe stukken stad gebouwd’. Bij al deze ontwikkelingen is niet alleen het toevoegen van woningen belangrijk, maar ligt de uitdaging ook nadrukkelijk in de kwaliteit, voorzieningen, milieu en bereikbaarheid.
De overlap met andere beleidsvelden dan wonen maakt dit soort ontwikkelingen een extra grote uitdaging. Weerwag: “Wij zijn blij dat alle partijen in deze realisatieagenda onderkennen dat er een robuust maatregelenpakket nodig is én dat de minister voor VRO een coördinerende rol oppakt naar de andere departementen voor de opgaven die samenhangen met woningbouw. De minister heeft toegezegd zich maximaal in te zetten om samen met de verantwoordelijke collega-ministers oplossingen te vinden voor de problemen die de woningbouw- en betaalbaarheidsambities in de weg zitten.”


Bijgevoegd vindt u het persbericht en de steunverklaring van de SHH.

Geef een reactie