Inleiding

De Woningwet 2015 geeft huurdersorganisaties vele mogelijkheden zich te professionaliseren en te manifesteren. De wet wijst op het grote belang om huurders een gelijkwaardige plek aan tafel te geven bij de totstandkoming en evaluatie van prestatieafspraken. De prestatieafspraken die vastgesteld worden tussen gemeenten, woningcorporaties en nu ook de huurdersorganisaties, hebben mede als doel sturing op de lokale woningmarkt mogelijk te maken.

De betrokken partijen binnen de regio Haaglanden, zoals georganiseerd binnen de Samenwerkende Verhuurders Haaglanden (SVH), zien de meerwaarde van een nauwe samenwerking met de huurdersorganisaties om te komen tot nieuwe afspraken op de regionale woningmarkt.

Als je snel wilt gaan, ga dan alleen

Als je ver wilt gaan, ga dan samen

Om regionale samenwerking met derden beter te faciliteren verenigen de huurdersorganisaties zich. Op die manier zijn zij in staat met één stem als volwaardig belangenbehartiger op te treden namens alle huurders binnen de regio Haaglanden.

De huurdersorganisaties werkzaam binnen de regio Haaglanden organiseren hun samenwerking in de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH). Deelnemende huurdersorganisaties conformeren zich aan gemaakte afspraken en werken actief samen aan het volkshuisvestelijke beleid in het belang van de huurders in de regio.

Voor het behalen van de gezamenlijke doelen is onderling vertrouwen van groot belang. Voor het behalen van de doelen zoeken we nadrukkelijk de samenwerking. Samenwerken is niet vrijblijvend. Het schept verplichtingen.

Lees hier het huishoudelijk reglement.

Doel

De SHH laat de stem van de huurders doorklinken in de Regionale Prestatieafspraken. Hiermee maken zij het verschil voor de huurders. Er staan grote vraagstukken op de agenda. Een gezamenlijke inzet moet ertoe leiden dat huurders en toekomstige huurders wonen en leven op een plek waar men zich veilig en verbonden voelt. Waarbij ieders inzet moet zijn dat de huurder kan wonen op basis van zijn eigen mogelijkheden ten aanzien van zowel kennis en kunde als financiële draagkracht.

Huurdersorganisaties binnen de regio Haaglanden

Naam HuurdersorganisatieVertegenwoordiger (t.t.v. ondertekenen)Plaats
Huurdersvereniging ArgosAndré PlooijPijnacker
Huurdersvereniging SchiphoornPeter HusterSchipluiden
Huurdersraad VidomesSylvie SeubertZoetermeer, Leidschendam, Voorburg, Rijswijk, Delft
Huurdersvereniging In de Goede WoningMenno BreijmanZoetermeer
Huurdersvereniging RespectusPaul DerksLeidschendam, Voorburg
Bewonersvereniging RijswijkEmmy MeursRijswijk
Vereniging Bewonersorganisatie DelftBen HermanDelft
Huurdersvereniging WestlandThea DijkmanWestland
Huurdersvereniging De WassenaarscheDianca BerendsenWassenaar
Huurdersorganisatie Haag WonenInez StapperDen Haag
Huurdersvereniging StaedionRuud KleinDen Haag
Huurdersraad VestiaPieter BrouwerDen Haag
Huurdersvereniging MaaslandDick TuitelMaasland
Huurdersbelangenvereniging RozensteinRuud van KralingenWassenaar

Deelnemende huurdersorganisaties, nemen in aanmerking dat:

 • ze elkaar erkennen als gelijkwaardig overlegpartner en hiernaar handelen;
 • ze door ondertekening gemaakte afspraken erkennen en hierop aanspreekbaar zijn;
 • ze het algemeen belang van alle huurders in de regio Haaglanden in acht nemen, ongeacht het lokaal belang van individuele huurdersorganisaties;
 • de vertegenwoordigers van huurdersorganisaties zijn gemandateerd om namens hun bestuur overeenkomsten aan te gaan in het kader van de Regionale Prestatieafspraken.

Oprichting Vereniging SHH

Oprichting van het samenwerkingsverband SHH, geschiedt door een afvaardiging van de deelnemende huurdersorganisaties voor een goede vertegenwoordiging van huurders in de regio.

Het bestuur van de vereniging SHH i.o. is aangesteld om te komen tot ondertekening van de Intentieverklaring en het oprichten van de vereniging. Dit bestuur bestond ten tijde van het ondertekenen uit:

Naam HuurdersorganisatieVertegenwoordigerPlaats
Huurdersvereniging ArgosAndré PlooijPijnacker
Huurdersvereniging SchiphoornPeter HusterSchipluiden
Huurdersraad VidomesSylvie SeubertZoetermeer, Leidschendam, Voorburg, Rijswijk, Delft
Huurdersvereniging RespectusPaul DerksLeidschendam, Voorburg
Vereniging Bewonersorganisatie DelftBen HermanDelft
Huurdersorganisatie Haag WonenInez StapperDen Haag
Huurdersvereniging StaedionRuud KleinDen Haag

Taken oprichtingsbestuur:

 • Het binnen redelijke termijn realiseren en formaliseren van samenwerkingsverbanden;
 • vormgeven Intentieverklaring SHH;
 • voorbereiden ondertekening Intentieverklaring SHH;
 • delen van informatie met deelnemende huurdersorganisaties over de voortgang;
 • betrekken van de deelnemende huurdersorganisaties en de gelegenheid geven tot inspraak.

Wijze van besluitvorming

 • van alle deelnemende huurdersorganisaties wordt verwacht dat zij actief deelnemen. De overleggen van het bestuur van de SHH i.o. hebben een open karakter en biedt aan alle deelnemende huurdersorganisaties de mogelijkheid zich bij overleggen aan te sluiten en binnen een redelijk gestelde termijn te reageren op gedeelde documenten.
 • bij het ontbreken van een reactie door een deelnemende huurdersorganisaties wordt uitgegaan van instemming.

Ondertekening Intentieverklaring

Elke deelnemende huurdersorganisatie ondertekent middels een vertegenwoordiger van de betreffende huurdersorganisatie de Intentieverklaring. Dit in aanwezigheid van de overige deelnemers aan de SHH.

Na de ondertekening:

 • vormt het bestuur van de SHH een representatieve afvaardiging namens de deelnemende huurdersorganisaties in de regio Haaglanden en haar huurders;
 • bestaat dit bestuur uit tenminste 3 personen die afgevaardigde zijn van 3 deelnemende huurdersorganisaties;
 • worden de bestuursleden gekozen door de deelnemende huurdersorganisaties op basis van een meerderheidsbesluit;
 • wordt het bestuur aangesteld voor een periode van één jaar;
 • na het jaar van aanstelling wordt bij meerderheidsbesluit een nieuw bestuur gekozen waarbij de mogelijkheid bestaat dat bestuursleden worden herkozen;
 • worden functies binnen het bestuur onderling vastgesteld.

Taken bestuur

Taken vanuit het bestuur worden vormgegeven zoals van een bestuur in een regionaal samenwerkingsverband in redelijkheid verwacht mag worden. Alles met inachtneming van maatschappelijke normen, integer en transparant.

De taken omvatten onder meer: 

 • het beheer van de agenda, documentenbeheer;
 • reacties op conceptopstellen en voorleggen aan de besturen van de overige deelnemende huurdersorganisaties;
 • delen van informatie met deelnemende huurdersorganisaties over de voortgang;
 • betrekken van de deelnemende huurdersorganisaties en hen de gelegenheid geven tot inspraak;
 • indien een snelle reactie noodzakelijk is, kan het bestuur naar bevinden reageren met verantwoording achteraf;
 • procesinrichting inhoudelijke visievorming vanuit de SHH richting de Regionale Prestatieafspraken;
 • een afvaardiging kiezen bij overleggen met gemeenten en SVH in het kader van het maken van Regionale Prestatieafspraken.

Inspraak en zeggenschap

Deelnemende huurdersorganisaties:

 • hebben het recht tot inzage in documenten en informatie die nodig is om te komen tot gedeelde besluitvorming;
 • worden goed op de hoogte gehouden van procesafspraken en inhoudelijke vormgeving op onderwerpen;
 • hebben binnen een afgesproken termijn de mogelijkheid te reageren op voorstellen, alvorens hierover besluiten worden genomen.

Verantwoordelijkheden binnen de SHH

Deelnemende huurdersorganisaties:

 • houden zich aan de geldende maatschappelijke normen en zijn zich bewust van hun rol en positie binnen het samenwerkingsverband;
 • zijn zelf verantwoordelijk voor hun actieve deelname aan het samenwerkingsverband;
 • zijn zelf verantwoordelijk voor het up-to-date hebben en houden van gedeelde informatie;
 • informatie zoals die vanuit het samenwerkingsverband is vastgesteld, wordt door een woordvoerder namens het dagelijks bestuur naar buiten gebracht.
 • het algemeen belang binnen de regio is maatgevend, ongeacht het eigen belang;
 • zijn zelf verantwoordelijk voor het delen van informatie met derden en kunnen hierop worden aangesproken.

Evaluatie

Jaarlijks vindt in het vierde kwartaal van dat jaar een evaluatie plaats waarbij zowel de wijze van samenwerking als de inhoudelijke onderwerpen aan bod komen. Het bestuur organiseert het moment van evaluatie en nodigt hier alle deelnemende huurdersorganisaties voor uit. Door deelnemende huurdersorganisaties wordt hierin actief deelgenomen en wordt gezamenlijk gekeken naar aandachts- en verbeterpunten. Aan het einde hiervan stelt het bestuur een aangepast plan op voor het komende jaar.

Ondertekening

Deelnemende huurdersorganisaties geven door ondertekening aan zich te conformeren aan hiervoor genoemde afspraken en hebben de intentie actief deel te nemen aan het samenwerkingsverband binnen de SHH.

HuurdersorganisatieVertegenwoordiger
Huurdersvereniging Argos (Pijnacker)André Plooij Datum en plaats: 18-10-2018 Zoetermeer
Huurdersvereniging Schiphoorn (Schipluiden)Peter Husker Datum en plaats: 18-10-2018 Zoetermeer
Huurdersraad Vidomes (Zoetermeer, Delft, Leidschendam, Voorburg, Rijswijk)Sylvie Seubert Datum en plaats: 18-10-2018 Zoetermeer
Huurdersvereniging In De Goede Woning (Zoetermeer)Menno Breijman Datum en plaats: 18-10-2018 Zoetermeer
Huurdersvereniging Respectus (Voorburg)Paul Derks Datum en plaats: 18-10-2018 Zoetermeer
Bewonersvereniging Rijswijk (Rijswijk)Emmy Meurs-Merks Datum en plaats: 18-10-2018 Zoetermeer
Vereniging Bewonersorganisatie Delft (Delft)Ben Herman Datum en plaats: 18-10-2018 Zoetermeer
Huurdersvereniging Westland (Westland)Thea Dijkman Datum en plaats: 18-10-2018 Zoetermeer
Huurdersvereniging
De Wassenaarsche (Wassenaar)
Dianca Berendsen Datum en plaats: 18-10-2018 Zoetermeer
Huurdersbelangen
vereniging (Wassenaar)
Ruud van Kralingen Datum en plaats: 18-10-2018 Zoetermeer
Huurdersorganisatie Haag Wonen (Den Haag)Inez Stapper Datum en plaats: 18-10-2018 Zoetermeer
Huurdersvereniging Staedion (Den Haag)Ruud Klein Datum en plaats: 18-10-2018 Zoetermeer
Huurdersraad Vestia (Zoetermeer)Roel Ram Datum en Plaats 18-10-2018 Zoetermeer
Huurders Wonen Wateringen (Wateringen)Rene Zomerschoe Datum en Plaats 18-10-2018 Zoetermeer