SHH 15 mei 2019

Bijeenkomst SHH 15 mei 2019

Datum:                                                     15 mei 2019 

Begeleiding:                                             Bart Kessels  

 

 

Dagindeling:                                            15.00 – 18.00 uur: diverse onderwerpen

                      18.00 – 19.00: buffet 

 1. 00 – 20.30: stellingen woonruimteverdeling 

Aantal deelnemers:                                   ± 75  

Aanmeldingen:                                          via SHH

Locatie                                                        Dakota, Zuidlarenstraat 57, 2545 VP  Den Haag

Aanspreekpunt SHH:                                AndréPlooij 

Aanspreekpunt SVH:                                Marcia Otten 

 

 

 

Thema Woonruimteverdeling

14.45: ontvangst met koffie en thee

15.00 – 15.20 :       Woonnet Haaglanden: Inschrijven en zoeken naar een woning -> Marcia Otten

15.20 – 15.35:        Vragen en klachten bij woningzoekenden -> Hans Schenkel   

 

      o   Wat is de RKWH? Geschiedenis, samenstelling.

      o   Waar houdt men zich mee bezig? Werkwijze, soort klachten.

      o   Casus

15.35 – 16.00 :       Hoe werkt de woonruimteverdeling (spelregels en HVO)-> Jolanda van Loon

16.00 – 16.30:        Volgordebepaling-spel: Ranking de woningzoekende 

16.30 – 16.45:        Uitkomsten onderzoek naar urgenties en bemiddelingen -> Koen vd Most

16.45 – 17.00:        Korte pauze

17.00 -17.30:         Jaarcijfers 2018-> Jacolien Vogelzang

17.30 – 18.00:        Doorstroomspel: hoe krijg je zoveel woningzoekenden gehuisvest

18.00 – 19.00 :       Eten

19.00 – 19.30:        Verdelingsspel, discussie

19.30 – 20.30:        Stellingen over de woonruimteverdeling

 

SHH en SVH  CONCEPT                                             Bijlage 5

2 april 2019

10.30 tot 12.00 uur

19152

 

 1. Seubert, I. Stapper, A. Plooij, J. van Loon en J. Hoft (verslag)
 2. Klein

 

 

 1. Opening en mededelingen

Sylvie opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt vastgesteld. De volgende mededelingen worden gedaan:

 • Samenwerking bestuurlijke tafel: Er wordt gesproken over de moeizame samenwerking. Sylvie geeft aan dat de SHH een signaal gaat afgeven in het voorzittersoverleg. 

 

 1. Verslag 28 februari 2019

Het verslag wordt doorgenomen. De volgende opmerkingen worden gemaakt: 

 • Jolanda stelt voor om het logo van de SHH in de kop toe te voegen.

 

Het verslag wordt vastgesteld. De actielijst wordt doorgenomen:

Actie

Status

Uitwerken onderzoeksvoorstel woonlastenonderzoek.

Staat geagendeerd, Koen sluit aan bij dit agendapunt.

Datum themabijeenkomst woonruimteverdeling plannen. 

Programma uitwerken en sprekers vragen.

Dagvoorzitter zoeken.

Opzet maken voor de stellingen.

Gereed, wordt 15/5

Gereed

Gereed, wordt Bart Kessels

Wordt gepland door SVH

Lijst met bestuurders naar Ruud sturen.

Gereed

Aandacht besteden aan de lokale verplichtingen versus regionale inzet SHH.

Gereed en in ledenvergadering 24/4

Sociale statuten bekijken op eenduidigheid.

Wordt opgepakt door de SHH

 

 1. Huisvestingsverordening: concept nota van beantwoording

De conceptreactie is gisteren met de bestuurlijke tafel besproken. De reactie is redelijk teleurstellend. Er is weinig van de adviezen van SHH en SVH overgenomen. Belangrijkste bespreekpunt is de definitie van doorstromer. De effecten zijn hier onvoldoende van inzichtelijk gemaakt. André stelt voor hieromtrent stellingen voor de thema avond te formuleren.

 

 

 1. Regionale prestatieafspraken

Jolanda vraagt of het voor de SHH te doen is om de werkgroepen te bemannen. André geeft aan dat de capaciteit inderdaad beperkt is. Er wordt voorgesteld om twee leden van de SHH per werkgroep af te vaardigen. Actie:De SHH stemt het verder af en laat Jozefine weten wie aan welke werkgroep deelnemen. Jolanda waarschuwt dat het voor de SHH een heel intensief traject gaat worden en adviseert om vooraf de inzet gezamenlijk te bepalen.

 

 1. Themabijeenkomsten huurders(organisaties)     

De themabijeenkomst op 15 mei is voorbereid.Actie: de SHH verzorgt de uitnodigingen en Jozefine plant een voorbereidend gesprek met de dagvoorzitter. Vanuit SHH zijn André en Inez hierbij aanwezig. In de uitnodiging wordt gevraagd of deelnemers bij het middag, avond en/of het eten aanwezig zijn. De SHH geeft uiterlijk 1mei het definitieve aantal deelnemers door aan SVH.

 

 1. Regionaal woonlastenonderzoek

Koen heeft een voorstel uitgewerkt op basis van het eerdere gesprek met de SHH. Koen geeft een toelichting. Aanleiding zijn de stijgende kosten voor het wonen. De SHH wil meer inzicht hierin. Er zijn twee onderzoeksvragen geformuleerd. Wat zijn de huurders maandelijks kwijt aan woonlasten? En daarnaast is de vraag in hoeverre huurders moeite hebben met het betalen van de maandelijkse woonlasten. Verder zijn er nog een aantal punten geformuleerd waar inzicht op moet worden verkregen. De volgende opmerkingen worden gemaakt:

 • Jolanda vraagt of het laatste inzicht ten aanzien van de behoefte aan financiële ondersteuning en/of begeleiding echt een vraag was vanuit de SHH. Dit was niet zo, de vraag is van wie dit domein is. André stelt voor om de laatste twee bullets te laten vervallen. Inez geeft aan dat de derde bullet subjectief is. Hier moet rekening mee worden gehouden in de vraagstelling. De vierde bullet vindt Inez wel interessant. De betaalbaarheid wordt globaal meegenomen, wellicht minder relevant qua onderzoeksresultaat. 
 • Het verzamelen van de informatie kan via het ondervragen van de huurders zelf en door de data die wij zelf hebben.  Sylvie stelt voor de bewonerscommissies te vragen om de vragenlijsten met huurders in te vullen. 
 • André wil aan de huurders aangeven dat de resultaten worden gebruikt om naar de toekomst in te kunnen zetten op gematigde huurverhogingen. Jolanda geeft aan dat dit dan niet door SVH is uit te voeren. SVH is belangenbehartiger van de corporaties. Om een uitspraak te kunnen doen is het inkomen gerelateerd aan de huurprijs (en toeslag) essentieel. Jolanda geeft aan dat we hier de gegevens vanuit de inschrijving woonruimteverdeling deels voor kunnen gebruiken. De vraag is of de groep woningzoekenden representatief is voor de groep huurders.
 • De vraag is of de resultaten ingezet worden richting de huurverhoging van zittende huurders of de huurprijzen bij mutatie. Deze laatste kan meegenomen worden in een inzet in de RPA. De eerste moet tussen de corporaties en de eigen huurdersorganisatie worden afgestemd. Hierop kan aan de huurdersorganisaties munitie worden meegeven. 
 • Ten aanzien van de energielasten verwijst Jolanda naar de Vabi energielastentool. 

 

André maakt complimenten voor de beschreven onderzoeksopzet. Actie:Koen verwerkt de opmerkingen. Daarnaast gaat SVH het voorstel voorleggen aan de beleidsgroep. Daarna wordt het verder geconcretiseerd.  

 

 1. Rondvraag en sluiting

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Sylvie bedankt een aanwezigen en sluit de vergadering.                  

 

Actielijst 2 april 2019

Actie

Door

Datum

Themabijeenkomst

– Opzet maken voor de stellingen.

– Uitnodigingen versturen en deelnemers registreren (middag, avond en diner).

– Definitieve aantal deelnemers doorgeven aan SVH.

 

SVH en SHH

SHH

 

SHH

 

1 mei 2019

15 april 2019

 

1 mei 2019

Sociale statuten bekijken op eenduidigheid.

SHH

september 2019

Afstemmen deelname aan de werkgroepen RPA en doorgeven aan Jozefine.

SHH

15 april 2019

Opmerkingen onderzoeksopzet woonlastenonderzoek verwerken en bespreken met de beleidsgroep. 

SVH

11 april 2019

 

SHH en SVH                                                                

28 februari 2019

10.30 tot 12.00 uur

19101 (CONCEPT)

 

 1. Seubert, I. Stapper, A. Plooij, R. Klein en J. Hoft (verslag).
 2. van Loon

 

 

 1. Opening en mededelingen

André opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Sylvie is iets verlaat, die is onderweg. De agenda wordt vastgesteld. De volgende mededelingen worden gedaan:

 • Vertrek Jolanda: Jolanda heeft haar baan opgezegd per 1 mei a.s. De SHH vindt het heel erg jammer dat zij gaat vertrekken.
 • Bericht minister Ollongren t.a.v. oprekken inkomensgrenzen: Er wordt een krantenknipsel uitgedeeld. André heeft SVH gevraagd wat we vooruitlopend op dit besluit kunnen doen. Jozefine geeft aan dat de inkomenstabellen van SVH sowieso al meer ruimte geven voor de middeninkomens. Er wordt eerst op een definitief besluit gewacht. In de RPA gaan we de doelgroep definiëren. 
 • Evaluatie van de RKWH:André geeft aan dat er opmerkelijke aanbevelingen in staan. Onder andere aanbevelingen ten aanzien van het vroegtijdig aanleveren van inkomensgegevens. André stelt voor om de evaluatie binnen SHH verband te bespreken.
 • Jaarcijfers:Jozefine geeft aan dat de jaarcijfers in een volgend overleg worden geagendeerd. In ieder geval zien we dat het aantal mutaties weer verder is teruggelopen.

Sylvie neemt het voorzitterschap over.

 

 1. Verslag 8 januari 2019

Het verslag wordt doorgenomen. De volgende opmerkingen worden gemaakt: 

 • Inez merkt bij de werkafspraken op dat bij de inzet van de Nieuwe Wind staat dat de professionaliteit ter discussie staat. Dit is niet zo gezegd, wordt aangepast. Sylvie geeft aan dat het bestuur toch heeft besloten om nog even persoonlijk afscheid te nemen.
 • Inez vraagt bij punt 7, het woonlastenonderzoek, of het onderzoek naar het besteedbaar inkomen niet de woonlasten moeten zijn. Het doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de woonlasten. Er komt een onderzoeksvoorstel en het staat geagendeerd. Inez geeft aan dat het onderzoek van de VNG een percentage tussen de 30 en 50% moet zijn. Dit wordt gecorrigeerd.

Het verslag wordt, met inachtneming van de voorgestelde correcties, vastgesteld. 

 

 

De actielijst wordt doorgenomen:

Actie

Status

Laatste onderbouwing begroting aanleveren.

Gereed en goedgekeurd door SVH-bestuur d.d. 18/2

Laatste wijzigingen in de formele bevoegdheden van de SHH op regionaal niveau verwerken.

Gereed en besproken in het voorzittersoverleg d.d. 11/2 

SVH stuurt de evaluatie van de huidige RPA toe aan de SHH.

Gereed

Gezamenlijke inspraakreactie formuleren en naar de SHH verzenden.

Gereed

Bedankje voor DNW regelen.

Gereed

DNW infomeren dat de opdracht is afgerond.

Gereed

Afspraak plannen om een onderzoeksvoorstel voor een woonlastenonderzoek verder uit te werken (DB SHH, Jolanda, Koen, Ronald).

Gereed, afspraak heeft plaatsgevonden. Wordt nu uitgewerkt in een onderzoeksvoorstel

Voorstel kennisbijeenkomsten bespreken met de leden.

Gereed, staat geagendeerd

 

 1. Huisvestingsverordening: concept inspraakreactie

Sylvie geeft aan dat de inspraakprocedures voor de huisvestingsverordeningen nu lopen. Leidschendam-Voorburg is inmiddels verstuurd en Delft, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland worden deze week nog verstuurd. André en Sylvie merken op dat zij de reactie van Leidschendam-Voorburg niet in hebben ontvangen. Jozefine stuurt de mail opnieuw. 

 

Jozefine stelt voor om de inspraakreactie aan te vullen met een opmerking ten aanzien van behoud inschrijfduur bij SV-urgenten. Inez merkt op dat dit in Den Haag in het sociaal plan is geregeld. Dat is inderdaad het geval, maar het is nu niet opgenomen in de verordening. De SHH is akkoord met dit voorstel.

 

 1. Regionaal onderzoek naar besteedbaar inkomen

Er wordt gediscussieerd over de strekking van het onderzoek. Het betreft een woonlastenonderzoek, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan de woonbeleving. Ruud vraagt wat we met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen doen. Sylvie geeft aan dat de minister een brief heeft gestuurd ten aanzien van het huurbeleid. Met de resultaten van dit onderzoek kan input worden geleverd in de discussie ten aanzien van de mogelijkheden voor doorstroming. André zou met de resultaten aandacht willen vragen voor de hoogte van de huren; wat is nog betaalbaar? Ruud refereert naar het woonakkoord, waarin inflatie +1% de regel is. Dit betekent dat de woonbond dit dus acceptabel vindt. Sylvie geeft aan dat het verder verhogen van de huren niet meer acceptabel is. Er moet gekeken worden naar het verlagen van de verhuurdersheffing. Inez geeft aan dat er nu 4 maanden huur van de corporaties naar de overheid gaat. Hiermee zou de overheid ook 1/3evan de opgave van corporaties voor haar rekening moeten nemen. 

Actie:Koen werkt een onderzoeksvoorstel uit. Komt in het volgende overleg terug.

 1. Themabijeenkomsten huurders(organisaties)     

Er is een voorstel gedaan voor de onderwerpen die op de themabijeenkomst kunnen worden behandeld. De SHH heeft dit voorstel met de huurdersorganisatie besproken. Het gaat om drie thema’s woonruimteverdeling, voorraad en duurzaamheid. Er wordt afgesproken om eerst te starten met een bijeenkomst voor woonruimteverdeling. Er wordt door de SHH een datum geprikt (bij voorkeur in april) en gevraagd hoeveel geïnteresseerden er zijn.  Actie:De SHH doet een voorstel en geeft dit door aan SVH. Jozefine werkt het programma verder uit en kijkt of de sprekers kunnen. Er wordt gezocht naar een dagvoorzitter. De SHH kijkt alvast naar de stellingen. 

 

 1. Behandeling begroting SHH door bestuur SVH

De begroting en het werkplan van de SHH zijn in de SVH-bestuursvergadering van 18 februari besproken. De bestuurders zijn akkoord met het voorstel. Jozefine heeft de begroting verdeeld volgens het contributiesysteem van de SVH (exclusief Duwo). Op basis hiervan kan de SHH de factureren aan de corporaties. Actie:Jozefine stuurt een lijst met bestuurders naar Ruud.

 

Naast de begroting en het werkplan is ook de notitie over de bevoegdheden gedeeld. Er is naar aanleiding hiervan gevraagd om aandacht te schenken aan de huurdersorganisaties ten aanzien van hun lokale en de regionale verantwoordelijkheden. Actie:SHH besteed hier extra aandacht aan in de ledenvergadering.

Verder is door Vestia gevraagd of de SHH ook naar de sociale statuten wil kijken. Actie:SHH zal dit verzoek meenemen.

 

 1. Rondvraag en sluiting

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Sylvie bedankt een aanwezigen en sluit de vergadering.                  

 

Actielijst 28 februari 2019

Actie

Door

Datum

Uitwerken onderzoeksvoorstel woonlastenonderzoek.

Koen

2 april 2019

Datum themabijeenkomst woonruimteverdeling plannen. 

Programma uitwerken en sprekers vragen.

Dagvoorzitter zoeken.

Opzet maken voor de stellingen.

SHH

Jozefine

Allen

SHH

1 maart 2019

15 maart 2019

15 maart 2019

1 april 2019

Lijst met bestuurders naar Ruud sturen.

Jozefine

1 maart 2019

Aandacht besteden aan de lokale verplichtingen versus regionale inzet SHH.

SHH

1 april 2019

Sociale statuten bekijken op eenduidigheid.

SHH

Eind 2019

 

 

Documenten

Deze pdf is leeg

Deze pdf is leeg

Deze pdf is leeg

Deze pdf is leeg

Laatste 4 ledenvergaderingen

SVH vergaderingen

Gemeente – SVH – SHH 

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Menu van deze pagina