16 huurdersorganisaties in Haaglanden verenigen zich tot Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden

16 huurdersorganisaties in Haaglanden verenigen zich tot Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden

18 oktober is de intentieovereenkomst door 16 huurdersorganisaties in de regio Haaglanden getekend.

Daarmee is de Vereniging Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH) tot stand gekomen.

De SHH vertegenwoordigt 95% van alle huurders in de regio Haaglanden.

Dit komt neer op 475.000 bewoners en daarnaast hebben zij een stem voor de 132.000 woningzoekenden in de regio.

Marianne Straks, voorzitter BAC-huurdersparticipatie, noemde de ondertekening van de samenwerking een ‘historisch moment’.

Ook is het een unieke gebeurtenis.

Nog niet eerder heeft zo’n grote groep huurdersorganisaties zich op dit niveau verenigd.

Door deze samenwerking kunnen wij mede sturing geven op de regionale en lokale woningmarkt.

Wij zullen gevraagd en ongevraagd onze meningen aan het SVH-bestuur en gemeenten kenbaar maken.

Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden

De Woningwet 2015 geeft de huurdersorganisaties de mogelijkheid om als gelijkwaardige partners op te treden aan de bestuurlijke tafels.

Dat is lokaal geregeld, maar was nog niet regionaal geregeld.

Mede via de vraag van de SVH om als één partij te kunnen optreden,hebben de huurdersorganisaties de samenwerking gezocht.

Dit heeft geleid tot de oprichting van de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden. Hierin is de SHH begeleid door De Nieuwe Wind, die als procesbegeleider heeft opgetreden.De komende periode staan er veel belangrijke taken en grote vraagstukken op de agenda. Een aantal onderwerpen waar de SHH zich op richt zijn: woonruimteverdeling, doorstroming, betaalbaarheid, huisvesten van kwetsbare groepen en passend toewijzen.

Missie
De SHH zorgt ervoor dat de stem van de huurders doorklinkt in de regionale prestatieafspraken. Hiermee maakt de SHH het verschil voor de huurders. De SHH stelt alles in het werk om te zorgen voor duidelijkheid voor de huurders van sociale huurwoningen in de regio Haaglanden. Zij vinden dat ieders inzet moet zijn dat de huurder kan wonen op basis van zijn eigen mogelijkheden ten aanzien van zowel kennis en kunde als financiële draagkracht.

Toekomst
“Wij zullen in de nabije toekomst hard moeten werken om de ambities waar te kunnen maken. Gezien de gezamenlijke inzet en kwaliteit zal in de toekomst steeds duidelijker worden waar wij voor staan. Ons motto hierbij is‘Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt gaan, ga dan samen’. Wij zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet!”